УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Дозволено е преземање на вести, колумни и други написи од nezavisen.mk, само во непосреден договор со редакцијата, односно со менаџментот на компанијата под следните услови:

- дозволено е преземање најмногу 20 % од содржината на текстот

- на крајот од преземениот текст, треба да се објави „Целиот текст прочитајте го „тука“, а зборот „тука“ треба да биде хиперлинкуван и да води до линкот на nezavisen.mk од каде што е преземена веста, колумната или другите написи.

- ако текстот е потпишан од конкретен автор на Независен, во преземениот текст задолжително треба да се наведе името на авторот.

-Дозволено е преземање на најмногу три вести дневно по горенаведените услови. За прекршувања на овие услови, издавачот на Независен ќе преземе законски мерки кон прекршителите.